تدابیر امنیتی روز های عید درشهرمیمنه گرفته شد

19 May 2020

۳۰ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های امنیتی درفاریاب می گویند:بخاطر تامین امنیت روز های عید وتطبیق فیصله های کمیته ولایتی کرونا تدابیر امنیتی از سوی نیروهای امنیتی این ولایت گرفته شده است.

سید داوود سادات آمر امنیت فرماندهی پولیس فاریاب می گوید: نیروهای پولیس ملی بخاطر تامین امنیت روز های عید چیک پاینت های امنیتی را در کمربند ها و جاده های عمومی میمنه ایجاد کردند.

آقای سادات به شهروندان میمنه اطمینان داده گفت نیروهای امنیتی بخاطر تامین امنیت روز های عید شب و روز فعالیت می نمایند تا شهروندان به فکر آرام به زندگی شان ادامه بدهند.

با این همه مقام های امنیتی درفاریاب از سایر افراد جامعه نیز خواسته اند تا برای بهبود وضعیت امنیتی با نیروهای امنیتی از جمله پولیس ،امنیت ملی و اردوی ملی همکاری نمایند.Skip to toolbar