۲۰ هزار ماسک و۵۰ جوره لباس محافظتی به شاروالی میمنه کمک شد

17 May 2020

۲۸ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبر گزاری چاپار، دفتر اکتید به ادامه کمک های صحی به نهاد های دولتی برای تیم تنظیف شاروالی میمنه نیز ماسک ولباس های محافظتی کمک کرد.

محمد نسیم نماینده دفتر اکتید درفاریاب می گوید : این نهاد با شیوع ویروس کرونا به ادامه فعالیت های صحی بخصوص ضد عفونی سازی مرکز ولسوالی ها به نهاد ها نیز کمک های تخنیکی نیز انجام داده است.

وی گفت امروز به تعداد ۲۰ هزار ماسک و۵۰ جوره لباس محافظتی به اداره شاروالی میمنه و ۲ هزار ماسک به اداره صحت عامه از سوی دفتر اکتید کمک شده است.

در این حال انجنیر احمد جاوید کیوان شاروال میمنه می گوید از طرف دفتراکتید مقیم میمنه به تعداد ۲۰ هزار ماسک و ۵۰ جوره لباس های محافظتی به اداره شاروالی میمنه مساعدت گردیده است.

شاروال میمنه از کمک دفتر اکتید تشکری نموده گفت لباس های محافظتی را تیم شاروالی میمنه در روزهای دواء پاشی و فعالیت های اجتماعی استفاده خواهند کرد و ماسک ها را برای شهروندان توزیع می نمایند.

دراین حال محمد سالم اشکانی وکیل ناحیه اول شهرمیمنه از کمک وهمکاری دفتر اکتید بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قدر دانی نموده گفت : ماسک های کمک شده به اداره شاروالی در نواحی میمنه به اختیار خانواده های فقیر قرارمی گیرد این یک اقدام نیک وبشردوستانه است امید در آینده ها نیز همچو کمک ها ادامه یابد.

با این همه دفتر اکتید در حالی این شمار ماسک و لباس های محافظتی را به اداره شاروالی میمنه کمک کرد که چندی پیش نیز ۸۰ جوره لباس محافظتی را به داکتران شفاخانه کرونا و چندین جوره لباس را به کلنیک صحی پولیس کمک کرده بودند.

گزارش : فیروز ـ غفوری ـ فاریابSkip to toolbar