قیام مردمی در برابر طالبان در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب

17 May 2020

۲۸ ثور۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، باشنده گان ولسوالی شیرین تگاب فاریاب علیه طالبان در این ولسوالی قیام کردند.

باشنده گان ولسوالی شیرین فاریاب می گویند آنان بخاطر ظلم وستم طالبان قوم پشتون بالای مردم قیام کردند.

همچنان ملا نیازی معاون ولسوال نهاد طالبان برای ولسوالی شیرین تگاب از قوم اوزبیک وملا خنجری ولسوال نام نهاد طالبان برای این ولسوالی از قوم پشتون با هم درگیر شدند.

جنگ میان ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی شیرین تگاب همرا با معاونش در منطقه تخته پل جریان دارد.Skip to toolbar