تیکا برای ۱۲۰ خانواده بی بضاعت کمک کرد

16 May 2020

۲۷ ثور ۱۳۹۹
به ادامه کمک های بشر دوستانه نهاد های امداد رسان وتاجران ملی کشور برای خانواده بی بضاعت در ولایت فاریاب اینار دفتر تیکا نیز برای خانواده فقیر کمک غذایی نمود.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید: امروز کمک غذایی دفتر تیکا مقیم مزار شریف برای ۱۲۰ خانواده بی بضاعت به این ولایت رسیده که شامل ۸ قلم مواد غذایی می باشد.

والی فاریاب از کمک های دفتر تیکا برای خانواده های نیازمند تشکری نموده گفت: دفترتیکا ومردم ترکیه از چند سال بدینسو در بخش های متخلف از جمله کمک های غذایی،معارف ،صحت وسایر بخش برای خانواده فقیر این ولایت کمک کرده است.

دراین حال مولوی گل محمد یکتن از علمای دینی درفاریاب می گوید: کمک غذایی دفتر تیکا درماه رمضان یک اقدام خیرخواهانه است و باید همچو کمک ها درآینده ها نیز ادامه داشته باشد.

با این همه خانواده های فقیر که از کمک های بشردوستانه دفتر تیکا مستفید شدند از مساعدت های مردم ترکیه دراین ماه مبارک رمضان قدر دانی نمودند.

خانواده های بی بضاعت فاریاب از تیکا مردم ترکیه می خواهند در آینده ها نیز به کمک بشردوستانه شان ادامه بدهند.

دفترتیکا مقیم مزار شریف امروز درحالی برای ۱۲۰ خانواده بی بضاعت کمک غذایی نمود که درجریان هفته گذشته موسسه آینده مصون به همکاری مردم ترکیه برای صدها خانواده فقیر در شهرمیمنه مواد غذایی توزیع نموده بود.Skip to toolbar