توزیع گندم برای ۱۶۰۰ خانواده درفاریاب

13 May 2020

۲۴ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار: مسولین در اداره مبارزه با حوادث فاریاب از توزیع گندم برای ۱۶۰۰ خانواده فقیر در ولسوالی قرمقول این ولایت خبرمیدهند.

سید مامون گهریک رئیس مبارزه با حوادث فاریاب می گوید: سروی که از سوی کمیته مبارزه با حوادث ولسوالی قرمقول صورت گرفته بود خانواده های مستحق و بی بضاعت از توزیع گندم مستفید شدند.

آقای گهریک رییس مبارزه با حوادث فاریاب گفت که در این برنامه توزیع۱۶۰۰ خانواده فقیر تحت پوشش کمک ها قرار گرفته اند.

فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar