توزیع مواد غذایی برای راننده گان درفاریاب

13 May 2020

۲۴ ثور۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار: مقام های محلی درفاریاب از توزیع کمک برای راننده های ریکشا در شهرمیمنه مرکز این ولایت خبرمیدهند

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید که، برای یکصد ریکشا ران که از تهدیدات ویروس کرونا و قرنطین شهر از کار باز مانده متضرر گردیده بودند از طریق ریاست آماده گی مبارزه با حوادث به هرکدام یک بوری گندم توزیع کرد.

سید مامون گهریک رییس اداره آماده گی مبارزه با حوادث گفت که، طبق هدایت مقام ولایت، متضررین توسط هیأت موظف سروی و مستحقین تثبیت شده بودند.

دراین حال راننده گان ریکشا درشهرمیمنه با ابراز خرسندی از کمک دولت می گویند ما راننده گان ریکشا در شهرمیمنه در روز های قرنطین کار ومصروفیت نداشتیم وامروز از طرف دولت یک بوری گندم کمک گردیده خیلی خوش هستیم.

برای یکصد ریکشا ران درفاریاب در حالی کمک صورت گرفت که ازسوی اداره مبارزه با حوادث این ولایت درجریان چهار روز گذشته برای ۱۶۰۰ خانواده فقیر در ولسوالی قرمقول این ولایت مواد غذایی توزیع گردیده بود.
گزارش : فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar