۸۰ جوره لباس محافظتی به شفاخانه کووید ۱۹ فاریاب کمک گردید

11 May 2020

۲۲ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، برای داکتران شفاخانه ویروس کرونا درفاریاب ازسوی دفتر اکتید مقیم این ولایت لباس های محافطتی کمک گردید.

داکتر محمد نعیم مصمم رییس صحت عامه فاریاب می گوید که دفتر اکتید مقیم این ولایت در راستایی مبارزه علیه کرونا وضدعفونی سازی با اداره صحت عامه همکاری دارد و امروز نیز ۸۰ جوره محافظتی را برای داکتر شفاخانه کرونا کمک نموده است.

رییس صحت عامه فاریاب همچنان خواستار ادامه همکاری های دفتر اکتید در راستایی مبارزه علیه ویروس با اداره صحت عامه این ولایت گردید.

دراین حال محمد نسیم نماینده دفتر اکتید فاریاب می گوید : به اساس درخواست صحت عامه فاریاب و به هدف حمایت و تشویق داکتران شفاخانه کرونا دراین ولایت از طرف دفتر اکتید ۸۰ جوره لباس محافظتی کمک شده است.

وی همچنان گفت: دفتر اکتید بخاطر ضد عفونی سازی مرکز ولسوالی های این ولایت با اداره صحت عامه همکار بوده ودر آینده نیزآماده همکاری می باشد.

با این همه مقام ها درفاریاب می گویند نهاد های امداد رسان با آنکه برای خانواده بی بضاعت مواد غذایی توزیع می نمایند باید در بخش صحی نیز همکاری نمایند تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری گردد.
گزارش :فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar