نگرانی زنان پولیس درفاریاب ازتهدیدات موجود در هنگام اجرای وظیفه

11 May 2020

۲۲ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، سید داود سادات امر امنیت فرماندهی پولیس فاریاب میگوید: بیش از ۶۲ پولیس زن در چوکات فرماندهی امنیه این ولایت ایفای وظیفه می نمایند.

آقای سادات افزود: پولیس اناثیه بیشتر دربخش تلاشی به ارگان های ملکی، کمربندها، حوزه های امنیتی به وظیفه گماشته شده اند.

وی نقش پولیس اناثیه را بخاطر کاهش جرایم درجامعه موثر عنوان نمود اما گفت که در شرایط فعلی پولیس زن بیشتر توسط مخالفان مسلح دولت مورد تهدید قرار می گیرند.

آمرامنیت فرماندهی پولیس فاریاب میگوید: در جریان یکسال اخیر یک مورد خشونت دربرابر یک پولیس زن دراین ولایت به ثبت رسیده و دلیل خشونت ممانعت شوهرش این خانم پولیس بوده که نمیخواسته وی در چوکات پولیس ایفای وظیفه نماید.

دراین حال بانو سهیلا یوسفزی مدیرجندر فرماندهی امنیه فاریاب میگوید: پولیس اناثیه دراین ولایت ازسوی مقام ها در فرماندهی امنیه بدون تعصب جنسیتی مورد حمایت قرار دارند اما نگرانی بانوان پولیس بیشتر ناامنی، تهدیدات فرهنگی واجتماعی می باشد.

ازسوی هم گل بیگم محمدی و حضورا مرادی دو تن از افسران که درچوکات فرماندهی پولیس این ولایت که از چند سال بدینسو ایفایی وظیفه می کنند از برخورد مقام های کلیدی پولیس و سایر سربازان مرد رضایت دارند.

این بانوان پولیس از مصونیت کاری ابراز خرسندی نموده از سایر بانوان نیز میخواهند تا درچوکات پولیس شامل شده ازیک سو معاش ماهوار دریافت کنند و همچنان دریکسال پنجاه هزار افغانی امتیاز اضافی نیز بدست بیاورند.

فاریاب یکی از ولایات ناامن درشمال افغانستان است اما با آنکه ۶۲ بانوان در چوکات پولیس ایفای وظیفه می نمایند هنوز هم مقام ها دلیل کم رنگ بودن حضور زنان درصفوف پولیس را ناامنی ،تهدیدات مخالفان مسلح دولت و مشکلات فرهنگی عنوان می کنند.
گزارش : اصلیه ـ احمدزی ـ فاریابSkip to toolbar