حمایت وتقدیر جامعه مدنی فاریاب از داکتران کووید ۱۹

11 May 2020

۲۲ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، اعضای جامعه مدنی فاریاب روز یکشنبه (۲۱ ثور۱۳۹۹) از تلاش ومبارزات داکتران شفاخانه کووید ۱۹ دربرابر ویروس کرونا با هدیه میوه وگل تقدیر کردند.

داکتر محمد نعیم مصمم رییس صحت عامه فاریاب از تشویق وتقدیر اعضای جامعه مدنی این ولایت تشکری نموده گفت: این اقدام اعضای جامعه مدنی داکتران را بیشتر انرژی می بخشد تا در برابر ویروس کرونا به گونه جدی مبارزه نمایند.

رییس صحت عامه فاریاب همچنان از جامعه مدنی این ولایت خواست در آینده ها نیز به حمایت شان از جامعه طبی فاریاب ادامه بدهند.

دراین حال سیدزین الدین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب می گوید: فاریاب نیز از جمله ولایات افغانستان است که بیشتر زیر تهدید ویروس کرونا قرار دارد و درصف نخست مقابله با ویروس کرونا داکتران می باشند تا این ویروس را شکست بدهند.

وی گفت : داکتران بخاطر حفظ جان مردم از ویروس کرونا شب وروز تلاش می کنند اما جامعه مدنی رسالت خود میداند که درچنین شرایط دشوار در کنار داکتران قرار گرفته آنان را حمایت وتشویق نمایند.

ازسوی هم آمنه مخلص زاده عضو جامعه مدنی فاریاب می گوید: ویروس کرونا یک مرض کشنده می باشد وبرای مبارزه علیه ویروس کرونا تنها چپن سفیدان یعنی داکتران می توانند مبارزه نمایند.

وی گفت که داکتران افسران ونیروهای نجات هستند که در خط نخست نبرد علیه ویروس کرونا قرار دارند و نیاز است عموم مردم از آنها حمایت نمایند.

اعضای جامعه مدنی فاریاب درحالی داکتران در شفاخانه کووید ۱۹ یا ویروس کرونا را مورد تقدیر وحمایت قرار دادند که چندی پیش نیز اعضای بنیاد اجتماعی دانش در ولسوالی اندخوی داکتران ولسوالی های اندخوی قرمقول،خان چهارباغ وقرغان فاریاب را با تقدیم گل مورد تقدیر قرار داده بودند.

گزارش : فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar