افزایش مرگ ومیر کودکان ومادران درفاریاب

11 May 2020

۲۲ ثور ۱۳۹۹
به گزارس خبرگزاری چاپار،مسوولان در شفاخانه ۳۰۰ بستر حوزوی ولایت فاریاب دلیل اصلی افزایش مرگ و میر اطفال و مادران را عدم مراجعه به موقع مریضان به مراکز صحی ، کمبود پرسونل صحی و کمبود مراکز صحی در این ولایت عنوان می کنند.

از سوی هم شماری از مریضان و مریضداران در شفاخانه حوزوی فاریاب از بی تفاوتی و سهل انگاری بیشتر داکتران در راستایی عرضه خدمات صحی شکایت دارند.

نفیسه پایواز طفلی که مادرش را هنگام ولادت در این شفاخانه از دست داده میگوید از ده روز بدینسو مریض اش در بخش مراقبت جدی می باشد اما داکتران هیچ گونه توجهی به مریض اش ندارند .
نفیسه از مسوولان صحت عامه فاریاب میخواهد تا برای حل مشکلات مریضان و مریضدارن توجه جدی نمایند.

در همین حال مسوولان در شفاخانه ۳۰۰ بستر ولایت فاریاب افزایش آمار مرگ و میر اطفال و مادران را در ۱۰ ماه گذشته نگران کننده میدانند.

داکتر فواد معصومی متخصص در بخش اطفال در شفاخانه حوزوی فاریاب میگوید در ۱۰ ماه اخیر ۱۳۴ مورد واقعات مرگ ومیرکودکان به ثبت رسیده است .

از سوی هم شماری از داکتران در این شفاخانه میگویند که بیشترین امراض موسمی بوده که با تغیر فصل سال شیوع میکند اما به علت کم توجهی مادران به اطفال شان از جمله تغذیه نادرست ، نرسیدن آب صحی عدم مراجعه به مراکز صحی باعث میشود که مریضی طفل بیشتر شود و از بین برود به گفته ی آنان این واقعات در مناطق دور دست بیشتر بوده است.

با این همه داکتران در شفاخانه ۳۰۰ بستر فاریاب از اندک بودن معاشات شان نیز شکایت دارند .آنان میگویند در شرایط دشوار به وظیفه شان ادامه میدهند اما معاش که برای آنان داده میشود اندک بوده و با آن نمیتوانند که امرار معیشت کنند داکتران از مقامات وزارت صحت افغانستان میخواهند تا برای حل این مشکل شان توجهی جدی نمایند.

داکتران در این شفاخانه هشدار میدهند که اگر مشکل کمبود معاشات شان حل نگردد این کار باعث دل سردی بیشتر داکتران از وظیفه شان خواهد شد.

گزارش : شگوفه – سعادت – فاریاب

افزایش-مرگ-میر-کودکان-مادران-فاریابSkip to toolbar