چهار روستا درفاریاب به کنترول نیروهای امنیتی افتاد

10 May 2020

۲۱ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب از وارد شدن تلفان سنگین به گروه طالبان در ولسوالی قیصار این ولایت خبرمیدهند.

برید جنرال غیب الله سادات فرمانده امنیه فاریاب که رهبری عملیات نظامی شاهین ۱۱۶ را در ولسوالی قیصار بدوش دارد می گوید درنتیجه عملیات نظامی دها طالب کشته وزخمی شده اند.

آقای سادات می افزاید: شیخ عبدالصمد ولسوال نام نهاد این گروه برای ولسوالی قیصارفاریاب در قریه کوهی کشته وهمچنان قریه جات کوهی،بلال بیک ،ینگی وصوفی قلعه این ولسوالی از کنترول طالبان خارج شده است.

دراین حال باشنده گان فاریاب با ابراز قدر دانی از دست آورد های نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات های نظامی در این ولایت بخصوص در ولسوالی قیصار می گویند ما درکنار نیروهای امنیتی هستیم و از آنان حمایت می کنیم.

با این همه مقام های امنیتی در فاریاب می گویند: که عملیات های نظامی نیروهای امنیتی افغان بخاطر سرکوب طالبان در سایر بخش این ولایت نیز آغاز می شود تا ساحات بیشتر از کنترول این گروه بیرون شود.

طالبان در رابطه به کشته وزخمی شدن افراد شان در ولسوالی قیصار فاریاب به رسانه ها چیزی نگفته اند.
گزارش : فیروز : غفوری – فاریابSkip to toolbar