توزیع کیت های صحی برای ۱۶۰۰ خانواده درفاریاب

10 May 2020

۲۱ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های محلی درفاریاب می گویند به منظور مبارزه علیه ویروس کرونا از سوی طرف دفتر NRC بسته های صحی توزیع گردید.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید: در شرایطی که ویروس کرونا درحال گسترش می باشد دفتر NRC به ادامه کمک به نیازمندان بسته های صحی توزیع می نماید.

والی فاریاب گفت: کمک های صحی وآگاهی دهی برای خانواده فقیر بخاطر مبارزه با ویروس کرونا مفید باشد.

در این حال غلام فاروق محمدی رییس مهاجرین وعودت کننده گان فاریاب می گوید که این بسته های صحی شامل صابون ضدعفونی، صابون لباس شویی،جان پاک،روی پاک برس دندان ،کرم دندان،سطل وغیر مواد صحی می باشد.

رییس مهاجرین و عودت کننده گان فاریاب می افزاید :این بسته های صحی ازسوی دفتر NRC پس یک سروی دقیق برای خانواده های فقیر ومهاجر از جنگ ها توزیع گردید.

این بسته های صحی درحالی به ۱۶۰۰ خانواده مهاجر توزیع گردید که چندی پیش نیز دفتر NRC صدها خانواده نیازمند را تحت پوشش کمک های صحی خود قرار داده بود.

به گفته مقام ها در آینده ها نیز برای شماری از خانواده های نیازمند بسته های صحی توزیع خواهد شد.
گزارش: فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar