باشنده گان فاریاب طالبان را درپیوند به توقف محموله کمک ها محکوم کردند

10 May 2020

۲۱ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار،اعضای جامعه مدنی وشهروندان فاریاب عملکرد طالبان در پیوند به سرقت و توقف کمک های بشردوستانه کشور ترکمنستان برای مردم افغانستان را درشاهراه نمبریک که تمام موادها بر اثر گرمی هوا ازبین رفته است محکوم کردند.

سید زین الدین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب این عمل طالبان را ناعالانه و غیر اسلامی عنوان نموده گفت که طالبان خود را مجاهد نام گذاشته اند اما هرگز عملکرد شان اسلامی نیست.

وی گفت این کمک ها را ترکمنستان به خانواده فقیر در ماه رمضان انجام داده بود اما گروه طالبان حق مردم بی بضاعت فاریاب را سرقت نموده وهمچنان بر اثر توقف موتر ها تمام مواد از بین رفته است.

در این حال یولدوز مسرور فعال حقوق زن درفاریاب می گوید که این عمل گروه طالبان هرگز اسلامی نیست ونباید در این ماه رمضان این چنین خشوت را دربرابر خانواده های فقیر وبی بضاعت انجام میدادند.

وی گفت: طالبان هرگز از ارزش های اسلامی وانسانی آگاهی ندارند ومن منیحث یک شهروند این عمل طالبان را محکوک می نمایم.

از سوی هم باشنده گان میمنه می گویند : آنان انتظار داشتند در این ماه مبارک رمضان از کمک های بشردوستانه مردم ترکمنستان مستفید شوند اما بدبختانه طالبان تمام مواد اولیه را که حق خانواده های فقیر بود سرقت نمودند وبقیه مواد کاملآ از بین رفته است.

محموله کمک های کشور ترکمنستان درحالی توسط طالبان در شاهراه نمبریک سرقت وتوقف داده شد که ترکمنستان چندی پیش به ادامه کمک های بشردوستانه خود به مردم افغانستان این بار نیز محموله کمک رمضانی خود را ارسال کرده بود.

این محموله کمکی ترکمنستان به افغانستان، شامل ۹۵ تن انواع ترکاری، بسکویت، چاکلیت، نوشابه و ۳۰۰ هزار تخم مرغ بود که از طریق بندر تجارتی آقنیه به فاریاب رسیده بود.
گزارش : فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar