ایجاد کارگاه تولید ماسک در شاروالی میمنه

10 May 2020

۲۱ ثور ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار،مسولین در اداره شاروالی میمنه از ایجاد کارگاه ماسک دوزی در شهرمیمنه مرکز ولایت فاریاب خبرمیدهند.

بانو نبیلا مرادی مسوول جندراداره شاروالی میمنه می گوید: این کارگاه ماسک دوزی از یک هفته بدینسو به فعالیت خود آغاز نموده است.

مسوول جندرشاروالی میمنه گفت: در کارگاه تولید ماسک پنج بانو استخدام گردیدند و همچنان این برنامه می تواند در راستای توانمند سازی بانوان موثر می باشد.

دراین حال انجینر احمد جاوید کیوان شاروال میمنه می گوید: با ایجاد کارگاه کوچک تولید ماسک در اداره شاروالی میمنه روزانه حدود 700 دانه ماسک تولید می شود .

به گفته شاروال میمنه به هزینه یک لگ افغانی قرار است 35 هزار ماسک دراین کارگاه کوچک تولید گردد.

ازسوی هم شاروال میمنه می افزاید: ماسک های تولید شده به گونه رایگان برای کارمندان،تیم تنظیف شاروالی میمنه ،سایر نهاد ها که در راستایی مبارزه علیه کرونا فعالیت می نمایند و به افراد فقیر که توان خرید ماسک را ندارند توزیع می گردد.

با این همه اداره شاروالی میمنه می گوید: روند تولید ماسک همچنان در آینده ها نیز ادامه خواهد داشت تا برای شهروندان فقیر عرضه خدمات رایگان صورت گیرد.

گزارش : فیروز –غفوری – فاریاب

هزار ماسک دراین کارگاه کوچک تولید گردSkip to toolbar