آغازمرحله نخست توزیع نان خشک برای ده هزار خانواده درفاریاب

10 May 2020

۲۱ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی درفاریاب از آغاز روند توزیع نان خشک برای خانواده های بی بضاعت خبر در نواحی شهر میمنه خبرمیدهند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب هنگام افتتاح روند توزیع نان خشک به خانواده های نیازمند برشفافیت این پروسه تاکید کرده همکاری بزرگان ومردم را دراین راستا خواستار شد.

والی فاریاب گفت: رییس جمهور روز گذشته در یک کنفرانس ویدیوی با والی کشور هدایت داده تا برای تعدادی از باشنده گان ولسوالی پشتونکوت که به نسبت مدغم بودن قسمت های ازاین ولسوالی با شهر سه هزار خانواده نیازمند نیز دراین ساحات تحت پوشش قراربگیرند.

دراین حال عبدالاحد ایلبیک عضو شورای ولایتی فاریاب می گوید روند توزیع نان خشک برای خانواده های فقیر از طرف دولت یک پروسه مهم است باید در راستایی تطبیق موثر این برنامه شفافیت در نظر گرفته شود.

ازسوی هم استاد نظر محمد رضوانی منشی جامعه مدنی فاریاب از آغاز مرحله نخست توزیع نان خشک برای خانواده های فقیر در نواحی شهرمیمنه توسط حکومت استقبال می کند اما می گویدکه جامعه مدنی نیز از روند توزیع نان خشک نظارت خواهد کرد.

با این همه خانواده های بی بضاعت درناحیه اول و دوم شهرمیمنه که نان خشک دریافت کردند از همکاری دولت تشکر نموده می گویند آنان در ایام ماه رمضان و شیوع ویروس کرونا با مشکلات اقتصادی مواجه هستند کار ومصروفیت ندارند واین کمک ها میتواند یک قسمت از مشکلات مانرا حل نماید.

مقام های محلی درفاریاب می گویند تمام موارد صحی در بخش توزیع نان خشک برای خانواده بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مدنظر گرفته شده است.

به گفته مسولین شاروالی میمنه به منظور ایجاد فاصله میان دریافت کننده گان نان خشک در تمام خبازی قرار دادی علایم فاصله یک متر نیز ترسیم گردیده است.

گزارش : فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar