زخمی شدن 20 فرد ملکی در پی پرتاب بمب دستی درپکتیکا

4 May 2020

15 ثور 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار مقام های امنیتی در پکتیکا میگویند: شب گذشته درپی پرتاب بمب دستی توسط طالبان در ولسوالی خیرکوت این ولایت بالای افراد ملکی که در انتظار ادای نماز تراویح بودند 20 فرد ملکی زخم برداشته اند.

شاه محمد آرین سخنگوی پولیس پکتیکا میگوید: حوالی ساعت 8:00 شب گذشته طالبان یک بمب دستی را بالای افراد ملکی که بخاطر ادای نماز طراویح درروبروی مسجد قریه محمد حسن ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا منتظر بودند که درنتیجه آن بمب دستی 20 فرد ملکی زخمی شده اند.

سخنگوی پولیس گفت: این زخمیان به شفاخانه ولسوالی خیرکوت انتقال داده شده و مسولین شفاخانه وضیعت صحی زخمیان خوب گفته شده است.

وی گفت: بعداز رویداد طالبان نیز بالای پولیس محل تیراندازی کرده است.

طالبان تاحال مسولیت پرتاب بمب دستی بالای افراد ملکی در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا را بدوش نگرفته اند.Skip to toolbar