رهایی ۲۱ زندانی درفاریاب

29 Apr 2020

۱۰ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، همزمان با سایر ولایات کشور طی فرمان ریاست جمهوری افغانستان به مناسبت هشتم ثور بیش ۲۱ زندانی از زندان فاریاب آزاد شدند.

به گفته مقام های محلی فاریاب ۱۴ زندانی به اساس فرمان رییس جمهور کشور به مناسبت هشتم ثور و۷ تن دیگر به اساس فرمان رییس جمهور بخاطر شیوع ویروس کرونا از قید رها گردیدند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب اززندانیان آزاد شده خواست پس ازاین مطابق قانون به گونه آزاد درکنار خانواده های خود زندگی نمایند.

ازسوی هم والی به زندانیان آزاد شده وعده سپرد که از امکانات دولتی خانواده های آنان را تحت پوشش کمک های غذایی نیز قرار میدهد.

دراین حال زندانیان آزاد شده از زندان فاریاب با ابراز خرسندی ازتطبیق فرمان رییس جمهور کشور می گویند: پس از این میتوانیم به بازسازی افغانستان سهم بگیریم وهمچنان با پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی بخاطر تامین امنیت نقش خود را نیز ایفا نمایم.

با این همه به گفته مسولین زندان فاریاب با رهایی ۲۱ زندانی اکنون به تعداد ۴۲۲ نفر به شمول زنان ، زندانیان جنایی وسیاسی در حبس می باشند.
گزارش : فیروز – غفوریSkip to toolbar