غزنی: چهار فرد ملکی در پی انفجار کشته شدند

22 Apr 2020

۳ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در غزنی میگویند: دیشب انفجار ماین کنار جاده ی در مسیر شاهراه غزنی از افراد ملکی قربانی گرفت.

واحدالله جمعه زاده سخنگوی والی غزنی میگوید: حوالی ساعت 9:30 دیشب (۲ ثور۱۳۹۹) انفجارماین کنار جاده ی در مسير شاهراه غزنى الی جغتو منطقه پیرکی در ولسوالى خوگیانی چهار فرد ملکی را که سواربه یک موتر نوع تونس بودند قربانی گرفت.

به گفته سخنگوی والی غزنی جسد دو تن از قربانیان این انفجار بر اثر سوخته گی زیاد شناسایی نشده است.

مسولیت این انفجار را فرد یا گروهی بدوش نگرفته اند.Skip to toolbar