پولیس فاریاب : پاک کاری موتر های شیشه سیاه در میمنه جریان دارد

12 Apr 2020

۲۴ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب می گویند:با ثبت چندین ترور زنجیره ی در شهر میمنه کمیته امنیتی این ولایت فیصله نمود پس از این از گشت گذار موتر های شیشه سیاه در شهر میمنه جلوگیری می شود.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: نیروهای در پی چیک پانیت های امنیتی در بخش های از شهر میمنه موترهای شیشه سیاه را توقف دادند و سپس توسط مالک موتر شیشه های وسایط شان شکستانده شده است.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت: روند پاک کاری موتر های شیشه سیاه بالای موتر دولتی و افراد ملکی به گونه دوامدار وجدی عملی می گردد.

ازسوی هم داکتر نقیب الله “فایق” والی فاریاب ترورهای زنجیره ی که در چند روز گذشته در شهر میمنه رخ داده ناشی از خصومت های شخصی وخانواده گی می باشد.

والی فاریاب گفت :به نهاد های امنیتی دستور داده شده بشمول وسایط خودش،وسایط پولیس وتمام نهاد های دولتی را نیز پاک کاری کنند.

در این حال باشنده گان میمنه از روند پاک کاری موتر های شیشه سیاه توسط نیروهای امنیتی استقبال نموده از مقام های محلی وامنیتی خواستار عملی شدن دوامدار فیصله های کمیته امنیتی به منظور جلوگیری از گشت وگذار و ترور های زنجیره ی گردیدند.

با این همه مقام های امنیتی فاریاب در حالی به جمع آوری وپاک کاری موتر های شیشه سیاه اقدام کردند که در جریان دو هفته اخیر چندین رویداد امنیتی با استفاده از موتر های شیشه سیاه در مربوطات شهر میمنه رخ داده است.Skip to toolbar