چهار فرد مبتلا به ویروس در روی جاده های کابل جان باخته اند

11 Apr 2020

۲۳ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، باشنده گان کابل وزارت صحت عامه کشور را در امر عرضه خدمات صحی برای مبتلایان ویروس کرونا متهم میکنند وآنان می گویند امروز چهار فرد مبتلا به ویروس کرونا درنقاط مختلف شهر کابل افتاده بودند جان باخته اند.

باشنده گان کابل میگویند: یک مردکهن سال ساعت ها بروی سرک اول جمنازیوم شهرک امیدسبز، مرکز کابل افتاده بود که به آمبولانس تماس گرفته شده ولی کابل آمبولانس حاضر نشده این شخص بی پایواز را به شفاخانه انتقال بدهد.

اما وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید: در یک روز چندین فرد افتاده شده برزمین امکان ندارد که مبتلا به ویروس کرونا بوده باشد.

وی گفت: افراد که بی هوش شده دروضیعت خراب درساحات افتاده امکان دارد کدام مریضی دیگه داشته باشند ولی افغانستان دریک وضیعت اینقدر خراب نیست که در یک روز چندین فرد را مبتلا به ویروس کوید ۱۹ از دست داده شود.

مایار افزود: شکایات که از عدم دسترسی و کم توجهی کارمند صحت عامه رسیده به مسوولین شفاخانه ها در جریان گذاشته می شود.

اما مقام ها در وزارت صحت عامه تا هنوز جان باختن این چهار تن را تایید نکرده اند.Skip to toolbar