لت وکوب مدیر جنایی ولسوالی حصه اول کاپیسا توسط ولسوال

11 Apr 2020

۲۳ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع محلی در کاپیسا می گویند: مدیر جنایی ولسوالی حصه اول امروز به دستور وزارت امور داخله میخواست مانع گشایش دکانها شود، از سوی ولسوال مورد لت و کوب قرار گرفت.

یک منبع که نخواست نامش ذکر شود گفت این ولسوال بنام حمزه صافی پسر محمداقبال صافی یکی از وکلای کاپیسا در پارلمان می باشد.

گفته مى شود كه حمزه صافی ولسوال جدید حصه اول کاپیسا که به تازه گى به صفت ولسوال این ولسوالی گماشته شده در گذشته تجربه کار به نهاد های دولتی را نیز ندارد.Skip to toolbar