طالبان میدان هوایی بگرام را آماج حمله موشکی قرار دادند

9 Apr 2020

21 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی و امنیتی در پروان میگویند: طالبان فرودگاه نظامی بگرام را مورد حمله موشکی قرار دادند که تلفاتی در پی ندارد.

وحیده شهکار سخنگوی والی ولایت پروان میگوید: بامداد امروز پنجشنبه (21 حمل 1399) دریک موتر کرولا درمربوطات دشت عوفیان یکی ازقریه جات مرکز ولایت پروان پنج موشک را طالبان جابجا کرده بودند که درنتیجه دوموشک را به سمت میدان هوای بگرام پرتاب کردند که توسط نیروهای امنیتی خنثی گردیده است.

بانو شهکار گفت؛ و سه موشک در قسمت باغ ها اصابت کرده و کدام تلفات جانی ومالی در پی نداراما یک موتر نوع کرولا کاملا تخریب شده است.

طالبان درپیوند به حمله موشکی بالای فرودگاه نظامی بگرام با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar