جنگ بالای تقسیم زمین درننگرهار 20 کشته وزخمی برجاگذاشت

8 Apr 2020

20 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، جنجال دوقوم بر سرتقسم زمین در ننگرهار 20 کشته وزخمی از هر دو طرف برجاگذاشت.

فرید خان سخنگوی پولیس ننگرهار میگوید: دو قوم بر سر زمین درولسوالۍ دوربابا و ولسوالۍ نازيان ولایت این ولایت درگیری شدند.

سخنگوی پولیس ننگرهار گفت: درنتیجه درگیری ها ۴ تن کشته و ۱۶ تن دیگر از هردو طرف زخم برداشته اند.Skip to toolbar