لوگر: پنج نیروی خیزش مردمی کشته شدند

5 Apr 2020

17 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در لوگر میگویند: درپی یورش طالبان بالای یک پاسگاه امنیتی به نیروهای خیزش مردمی تلفات وارد شده است.

دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر گفت: شب گذشته طالبان درساحه شیروازی بالای یک پاسگاه نیروهای خیزش مردمی حمله کردند که درنتیجه‌ پنج نیروی خیزش مردمی کشته شده اند.

سخنگوی والی لوگر در مورد تلفات وارد شده به طالبان دراین ولایت با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.

طالبان نیز در رابطه به حمله افراد شان بالای یک پاسگاه نیروهای خیزش مردمی ابراز نکرده اند.Skip to toolbar