38 زندانی در فاریاب طی فرمان خاص رییس جمهور رها شدند

2 Apr 2020

14 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در فاریاب از رهایی 38 زندانی طی فرمان خاص رییس جمهور کشور با شیوع ویروس کرونا خبر میدهند.

عبدالمقیم راسخ معاون والی فاریاب می گوید: ویروس کرونا یک تهدید جهانی می باشد همچنان افغانستان نیز از جمله سایر کشور ها جهان زیر تهدید ویروس کرونا قرار دارد.

آقای راسخ گفت : امروز طی فرمان خاص رییس جهمور کشور به منظور پیشگیری از ویروس کرونا پس از بررسی دوسیه ها زندانیان 38 زندانی بشمول یک خانم از زندان فاریاب رها شدند.

دراین حال معاون والی فاریاب می افزاید: طالبان زندانی شامل فرمان خاص رییس جمهور برای پیشگیری از ویروس کرونا نمی باشند.

ازسوی هم زندانیان آزاد شده با ابراز خرسندی از تطبیق فرمان خاص رییس جمهور ونیز از ایجاد سهولت ها و توجه مسولین زندان فاریاب قدر دانی نمودند.Skip to toolbar