قتل مرموز یک خانم در فاریاب

1 Apr 2020

۱۳ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب از در یافت یک جسد خانم مجهول هویت خبرمیدهند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: جسد یک خانم مجهول هویت صبح امروز از ساحه قروغ سای عقب قریه تورپاختو نواحی شهری توسط نیروهای امنیتی یافت شده است.

وی گفت: جسد این خانم به شفاخانه حوزوی شهر فاریاب انتقال یافت اما تاحال نزدیکان وی برای تسلیم گیری جسد به شفاخانه مراجعه نکرده اند.

به گفته سخنگوی پولیس فاریاب تاحال علت و انگیزه قتل این خانم معلوم نیست.Skip to toolbar