ولسوال دره صوف بالای سمنگان به چنگ طالبان افتاد

25 Feb 2020

۶ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی درسمنگان می گویند: ولسوال دره صوف بالای این ولایت با دو همکارش به چنگ طالبان افتاده است.

منیر رحیمی سخنگوی پولیس سمنگان با تایید این خبر به خبرگزاری چاپار میگوید: محمد علی “حسنی” ولسوال ولسوالی دره صوف بالای این ولایت هنگامیکه از طرف بلخ به طرف وظیفه اش برود در مسیر راه درمنطقه چیچل ولسوالی دره صوف پایین به چنگ طالبان افتادع است.

رحیمی افزود: با آقای “حسنی” یک کارمند مدیریت مبارزه با جرایم جنایی آن ولسوالی ویک محافظ اش نیز همراه بوده است.

به گفته منابع تاحال از سرنوشت ولسوال دره صوف بالای ولایت سمنگان معلومات در دست نیست.Skip to toolbar