کمیسیون انتخابات : وثیقه انتخابتی را به رییس جمهور غنی تفویض کرد

19 Feb 2020

۳۰ دلو ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شام امروز برای برنده‌ای انتخابات سال ۱۳۹۸ خورشیدی، محمد اشرف غنی وثیقه انتخابتی را تفویض نمود.

حوا علم نورستانی رئیس کمسیون مستقل انتخابات از مردم افغانستان و از نهادهای ذیدخل قدردانی نموده افزود، کمیسیون ها کار خویش را بر اساس قوانین و طرزالعمل های مربوطه با امانت داری به پایان رسانید.

خانم نورستانی از اشتراک زنان در روند انتخابات قدردانی نموده افزود: زنان در مدیریت انتخابات نیز نقش فعال داشته و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان توقع داریم که در اجندای کاری خویش توجه خاص به زنان داشته باشند.

از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کمیسیون های انتخاباتی سپاس گزاری نموده تطبیق قانون اساسی و پیروزی جمهوریت را به مردم کشور تبریک گفته افزود: ما متعهد خدمت به مردم و مشارکت وسیع زنان می باشیم و بزرگ ترین افتخار ما این است که بعد از ختم وظیفه خویش اقتدار ملی را به شخصی که در نتیجه انتخابات پیروز میشود، انتقال دهیم.

در پایان اعضا ورهبری کمیسیون مستقل انتخابات وثقیه انتخاباتی را مطابق به مادۀ 88 قانون انتخابات به رئیس جمهور محمد اشرف غنی تفویض کردند.Skip to toolbar