باز داشت یک باند گروپ پنج نفری درفاریاب

12 Feb 2020

۲۳ دلو ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی درفاریاب از بازداشت یک باند گروپ پنج نفری بشمول یک خانم در این ولایت خبرمیدهند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: این باند گروپ پنج نفری بشمول یک خانم چهار مرد بنام های خلیفه احمد، امیدالله ،نور آغا، سمیع الله و فوزیه می باشند که آنان یک باند گروپ فریب کار و همچنان همکار با تروریستان و طالبان نیز بودند.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت:که دو روز قبل این باند گروپ یک کارمند ریاست احیاوانکشاف دهات فاریاب بنام نجیب الله را باهیله و فریب به استقامت نامعلوم انتقال داده و تقاضای پول داشتند که با همکاری مردم با تشریک مساعی منسوبین ریاست امنیت ملی، پولیس مدیریت مبارزه علیه تروریزم ، حوزه دوم امنیتی و حوزه سوم امنیتی فرماندهی امنیه این ولایت بازداشت گردیدند.

به گفته آقای یورش، نجیب الله کارمند انکشاف دهات فاریاب از چنگ این باند گروپ نجات داده شده و به آغوش خانواده اش برگشته است.

مقام های امنیتی فاریاب می گویند: افراد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف نمودنده گفته اند که با استفاده از خانم که عضویت گروپ شان را دارد مردم و بخصوص جوانان را فریب داده و حتا تهدید به مرگ نموده مطالبه پول می کردند.Skip to toolbar