بازداشت سه فروشنده مواد مخدر درفاریاب

31 Dec 2019

۱۰ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، عبدالکریم “یورش” سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: منسوبین مدریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه این ولایت روز گذشته طی سه عملیات جداگانه سه فروشنده مواد مخدر، هر یک محمدالله باشنده قریه چرمگرخانه ناحیه شهری را با مقدار ۲۴۰ گرام مت ام فیتامین، ۴۷گرام هیروین، ۱۴۳ گرام چرس و ۵۷گرام تریاک بازداشت کرد

همچنان سید سراج  باشنده قریه جمشیدی ولسوالی پشتونکوت را با مقدار۲۵گرام مت ام فیتامین و قلندر باشنده قریه بیش  اویلیک ولسوالی پشتونکوت را با مقدار ۸گرام مت ام فیتامین باز داشت نمود که قضیه این سه فرد باز داشت شده تحت بررسی قرار دارد.Skip to toolbar