افتتاح چندین پروژه به ارزش بیش از 246 میلیون افغانی درپوهنتون فاریاب

21 Dec 2019

۳۰ قوس ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، عبدالتواب بالا کرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصلات عالی کشور امروز شنبه (۳۰ قوس ۱۳۹۸) درسفرش به ولایت فاریاب در حالیکه مقام های ملکی ونظامی نیز حضور داشتند چندین پروژه انکشافی را در پوهنتون این ولایت افتتاح وسنگ بنای شماری از پروژه های انکشافی را گذاشت.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور در نخستین دقایق سفرش به فاریاب با داکتر نقیب الله فایق والی وبزرگان این ولایت دیدار کرد، پس از آن چندین پروژه مربوط به پوهنتون افتتاح وسنگ بنایی پروژه های انکشافی گذاشته شد.

ماستر فیروز “اوزبیک کریمی” رییس پوهنتون فاریاب گفت :که با سفر سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور به این ولایت چندین پروژه بزرگ افتتاح گردید که از جمله لیلیه دخترانه در دوطبقه به ارزش بیش از ۳۲ ملیون افغانی از سوی کشور شاهی ناروی، افتتاح ساختمان مرکز تکنالوژی ومعلوماتی به ارزش بیش ۲۹ ملیون افغانی از بودجه پروژه های انکشافی وزارت تحصیلات عالی،افتتاح دروازه وردی پوهنتون ، اتاق محافظین، ترمیم ساختمان پوهنحی های اقتصاد،زراعت وساختمان معاونیت مالی واداری پوهنتون، به هزینه بیش از ۳ ملیون افغانی ،تجهیز لابرتوار درپوهنحی تعلیم وتربیه به ارزش ۵۰ هزار دالر امریکایی از بودجه وزارت تحصیلات عالی ،تجهیز واحد تضمین کیفیت واعتبار دهی پوهنتون فاریاب به ارزش بیش از یک ملیون افغانی می باشد.

ازسوی هم رییس پوهنتون فاریاب چندین پروژه انکشافی شامل اعمار دیوارفارم تحقیقاتی پوهنحی زراعت،ساخت وساز پیاده رو ها،جمنازیم،ساختمان لیلیه شش طبقه ی و مجتمع فرهنگی به ارزش بیش از ۲۳۸ ملیون افغانی تحت کار می باشد.

همچنان اداره پوهنتون فاریاب ۱۸ مورد پیشنهاد را به سرپرست وزارت تحصیلاتی عالی کشور ارایه نموده که در آن خواستار همکاری گردید که شامل ۲۵ جریب زمین سفید که ازبودجه وزارت تحصیلاتی عالی باید خریداری میشد اما تاحال عملی نشده است،۲۷ جریب زمین ملکیت پوهنتون که در تصروف لوای اول اردوی ملی تا اکنون به پوهنتون فاریاب سپرده نشده، برای دوصد تن از استادان وکارمندان پوهنتون باید بلاک های رهایشی اعمار می گردید اما کارآن عملآ آغاز نشده است، دیپارتمنت چیولوژی ومعادن به پوهنحی ارتقا میافت اما اکنون منظور نگردیده است،دیپارتمنت علوم حیوانی باید به پوهنحی تکنالوژی حیوانی ارتقا میافت که اکنون منظور نگردیده است، نبود انترنت، نبود کتاب خانه مجهز ازمشکلات عمده پوهنتون وسایر موارد می باشد.

دراین حال داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب از توجه رییس جمهور کشور ورهبری وزارت تحصلات عالی در راستایی انکشافات به پوهنتون فاریاب تشکری نموده گفت: باید این ولایت هم سان با سایر ولایات درجه اول افغانستان مورد توجه قرار گیرد.

همچنان والی فاریاب از سرپرست ایجاد تشکیلات در پوهنحی های کمپیوتر ساینس، شرعیات وایجاد پوهنحی طب از خواست های والی این ولایت از سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور بود.

عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وسرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور گفت: که پیرامون اکثریت پیشنهادات اداره پوهنتون واداره محلی پس از رفع مشکلات تخنیکی توجه صورت می گیرد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور از اداره پوهنتون فاریاب رسما با این وزارت شریک سازد تا در مورد آن توجه صورت گیرد.

آقای بالا کرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور بر رشد زبان های ملی کشور از جمله زبان اوزبیکی، ترکمی وسایر زبان ها تاکید کرد.

همچنین سرپرست وزارت تحصیلات عالی قرار است در آینده نزدیک پوهنحی های شرعیات وکمپیوتر ساینس در ساختار پوهنتون اضافه می شود وهمچنان در سایر بخش ها دیپارتمنت ایجاد می گردد اما پوهنحی طب پس از رسیده گی به مسایل تخنیکی توجه صورت می گیرد.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar