طالبان از سه روستای استراتیژیک ولسوالی المار فاریاب عقب زده شدند

16 Dec 2019

۲۵ قوس ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی درفاریاب می گویند:که صبح روز دوشنبه ۲۵ ماه قوس  عملیات تصیفویی به رهبری ارتش ملی، به هدایت فرماندهی قول اردوی ۲۰۹ شاهین وبه تفاهم اداره محلی فاریاب در روستا های استراتیژیک ولسوالی المار این ولایت راه اندازی گردید.

انصاف الله دولت زی فرمانده لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین درفاریاب، که رهبری عملیات را بدوش داشت می گوید: این عملیات به منظور تصفیه ساحات تحت کنترول طالبان درچوکات عملیات های زمستانی نیروهای امنیتی افغان آغاز شده است.

فرمانده لوای اول قول اردوی ۲۰۹ افزود: که نیروهای قطعه ۹۰۳ امنیت ملی،قطعات خاص کوماندو،پولیس ملی و اردوی ملی شامل این عملیات می باشند.

به گفته مقام های امنیتی فاریاب نیروهای شامل عملیات نظامی در برابر طالبان از طریق هوا نیز مورد حمایت قرار داشتند.

عملیات نظامیان افغان از روستای چویمت ولسوالی المار فاریاب آغاز گردید طالبان با اندکی مقاومت با نیروهای شامل عملیات از این روستا عقب نشینی کردند ونیز روستای ،چغاتک وخدایمت این ولسوالی از کنترول طالبان خارج شده است.

فرمانده لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین درفاریاب گفت : که عملیات های زمستانی آنان در برابرطالبان در سایر ولسوالی های این ولایت نیز ادامه می یابد.

همچنان فرمانده لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین افزود: درنتیجه عملیات به طالبان تلفات وارد شده است اما تاحال ارقام دقیق آن معلوم نیست.

دراین حال باشنده گان روستا های تازه تصروف شده ولسوالی المار فاریاب با استقبال از راه اندازی عملیات می گویند: آنان می خواهند به منطقه شان امنیت تامین گردد.
ازسوی هم باشنده گان این روستا ها می افزایند: باید طالبان به خشونت وجنگ شان در برابر مردم  پایان بدهند

با این همه مقام های امنیتی درفاریاب می گویند که در پی عملیات نظامی، یک روزه به نیروهای شامل عملیات آسیب نرسیده است.

ازسوی هم لمری بریدمن هدایت علی پور فرمانده بولک تولی تطهیر لوای اول پیاده قول اردوی ۲۰۹ شاهین درفاریاب می گوید: که درنتیجه این عملیات سه حلقه ماین طالبان که بخاطر هدف قرار دادن نیروهای امنیتی کار گذاری شده بود کشف وخنثی گردیده است.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar