گشایش ۳۴ پروژه انکشافی درغور

14 Dec 2019

۲۳ قوس ۱۳۹۸
مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت غور ازبهره برداری ۳۴ پروژه انکشافی درمربوطات ولسوالی های شهرک وتولک این ولایت خبرمی دهند.

آنان می ‌‌گویند که این پروژه ها براساس نیازمندی های مردم تطبیق و شامل اعمار۲۸ شبکه آبرسانی، برق های آّبی کوچک،‌ حفرچاه های آب آشامیدنی صحی و اعمار دیوارهای محافظتی می باشد.

انجینیرفریدون فضل،‌مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی درولایت غور می ‌‌گوید که این پروژه ها به هزینه ۴۹ میلیون ۸۷ هزار افغانی وبا ده فیصد سهم مردم تطبیق گردیده است.

به گفته آقای فضل،‌ ازمزایایی این پروژه ها بیش از ۱۲ هزار و ۴۱۰ خانواده مستفید شده اند.

قربان علی ازبزرگان قومی که ازاین برنامه ها مستفید شده اند ازتلاش های مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی ستایش وقدردانی می کند ومی گوید که آنان درگذشته با مشکلات زیادی ازجمله نبود آب آشامیدنی صحی دچاربوده اند.

به گفته وی هم اکنون مشکل آنان رفع گردیده وبه سهولت های بهتردست یافته اند.

ازسوی هم شماری از باشنده گان شهرفیروزکوه، مرکزولایت غور ازتطبیق پروژهای انکشافی درولسوالی های شهرک وتولک این ولایت ابزارخرسندی وقدردانی می کنند ومی‌گویند که بهره برداری این پروژه ها توانشته که مشکلات مردم را رفع کند ونیز زمینه رشد روستاها ودسترسی مردم را به آب آشامیدنی صحی وامکانات بهترفراهم کند.

این درحالیست که چندی پیش نیز ۱۷ پروژه انکشافی از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی در ولسوالی لعل و سرجنگل این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده بود.Skip to toolbar