رئیس جمهور غنی ۲۹ میزان را به عنوان روز ملی زبان اوزبیکی منظور کرد

13 Dec 2019

۲۱ قوس ۱۳۹۸

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز با شماری از مسئولین و اعضای نهادهای فرهنگی و اجتماعی اوزبیک های افغانستان در قصر چهار چنار ارگ، دیدار کرد.

داکتر عزیز الله آرال رئیس نهاد کتاب در همایش دیدار با رییس جمهور  از تلاش های رئیس جمهور غنی در راستای تقویت و رشد فرهنگ ها و زبان ها به خصوص زبان اوزبیکی، گفت که برای اولین بار به حکم رئیس جمهور، قاموس زبان اوزبیکی ترتیب و چاپ می گردد.

وی افزود که در پنج سال گذشته خدمات و توجه بنیادی به زبان اوزبیکی صورت گرفته است.

داکتر آرال به نمایندگی از نهادهای اجتماعی و فرهنگی اوزبیک های افغانستان، پیشنهاد نمود که بخاطر رشد هرچه بیشتر فرهنگ و زبان اوزبیکی، ۲۹ میزان به عنوان روز ملی زبان اوزبیکی در تقویم درج شود و همچنان گشایش یک مرکز زبان اوزبیکی و ترکمنی در کابل با حمایت دولت، منظور گردد. وی گفت که با ایجاد دیپارتمنت زبان اوزبیکی در چهارچوب پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل و ایجاد دیپارتمنت زبان اوزبیکی در دفترسخنگوی رئیس جمهور، جایگاه این زبان به شکل قابل ملاحظۀ مورد توجه قرار گرفته است.

محمد اکبر دشتی عضو بنیاد اجتماعی و فرهنگی قره‌ش همچنان از توجه رئیس جمهور غنی به رشد زبان ها و فرهنگ کشور تشکر کرده، افزود: شما با جمعی هم‌ سو هستید که به اتحاد و یکپارچه‌گی افغانستان می اندیشند. وی همچنان مشکلات جوانان اوزبیک را با رئیس جمهور شریک ساخت.

به نقل از ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی، ضمن منظوری پیشنهاد “ایجاد مرکز زبان اوزبیکی و ترکمنی” در کابل و ۲۹ میزان به عنوان “روز ملی زبان اوزبیکی”، گفت که وحدت یک ملت وابسته به احترام متقابل به زبان ها و فرهنگ است و هر افغان مسئولیت دارد تا در رشد زبان و فرهنگ سهم داشته باشد.

رئیس جمهور کشور گفت که امیدوارم تا “مرکز زبان اوزبیکی و ترکمنی” در راستای ترجمه آثار درخشان تاریخی  این زبان تلاش کند و همچنان زمینه آموزش زبان اوزبیکی را برای همه شهروندان فراهم سازد.

رئیس جمهور غنی با اشاره به اهمیت کشورهای آسیای مرکزی به خصوص اوزبیکستان و ترکمنستان در راستای انکشاف تجارت و اقتصاد در افغانستان، گفت که ما باید کشورهای آسیای مرکزی را درک نمائیم؛ افغانستان نقطۀ اتصال آسیای جنوبی و مرکزی است؛ پس زبان اوزبیکی و ترکمنی باید بستر توسعۀ روابط با آن کشورها باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه گذشتۀ ما آیندۀ ماست، گفت: ما در گذشته جزء یک تمدن عظیم بودیم و در آن حیثیت چهارراه را داشتیم؛ اکنون برای احیای دوبارۀ جایگاه افغانستان به عنوان چهار راه منطقه، باید مشترکات فرهنگی رشد یابند و به کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه، نگاه ما مثبت باشد.Skip to toolbar