تولد دو نوزاد به هم چسپیده در هرات

12 Dec 2019

۲۱ قوس ۱۳۹۸
داکتر محمد عارف جلالی مسئول شفاخانه حوزه یی ولایت هرات به خبر گزاری چاپار میگوید: دو نوزاد به هم چسپیده در شفاخانه نسایی ولادی این ولایت تولد شده است.

همچنان آقای جلالی افزود: این دو نوزاد دارای سه پا و چهار دست بوده و جنسیت پسر را دارد که از ناحیه ران،شکم‌،بطن و سرین به هم چسپیده اند.

رئیس شفاخانه ولایت هرات گفت امکان زنده ماندن این دو نوزاد وجود ندارد.

به گفته آقای جلالی فامیل این دو نوزاد هم چسپیده از ولسوالی کوهسان ولایت هرات می باشد ،این ولسوالی با کشور ایران نیز هم مرز است.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar