طالبان ۳۰ فردملکی را در جوزجان باخود بُردند

10 Dec 2019

۱۹ قوس۱۳۹۸

منبع میگوید صبح امروز طالبان ۳۰  تن از بزرگ قومی را از منطقه شاه میرزا ولسوالی خانقاه با خود بردند که تاکنون از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.

اما معروف آذر سخنگوی والی جوزجان به خبرگزاری چاپار میگوید: امروز طالبان ۶ تن از افراد ملکی را از ولسوالی فیض آباد بخاطر ادای نماز جنازه قومندان علابیردی به شهر شبرغان در حرکت بودند طالبان درین مسیر ربوده اند.

وی گفت: تلاش ها بخاطر رهایی این شمار بزرگان قومی جریان دارد.Skip to toolbar