تصویب قانون کودکان ازجانب پارلمان افغانستان

9 Dec 2019

۱۸ قوس ۱۳۹۸
به گزرش خبرگزاری چاپار، قانون حمایت از کودکان پس از سال‌ها اختلاف درمجلس نماینده گان، امروز تصویب شد.

در این قانون ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده‎یی، تنها ماده سوم آن که در باره تعیین سن قانونی کودک است اختلاف وجود داشت.

امروز دوشنبه نیز تعیین سن قانونی برای کودکان با اختلاف‎هایی رو به رو شد، چنان که شماری از نماینده گان با سن هژده سالگی مخالفت داشتند و بر بلوغ رسیدن تأکید داشتند.

این قانون که سال پار در فرمان تقنینی رییس جمهور توشیح شده است، در ماده سوم آن آمده است که کودک به کسی گفته می شود که هژده ساله نشده باشد.

در بسیاری از قانون ها و کنوانسیون هایی که افغانستان به رعایت آن ها پابند است و نیز در کود جزایی افغانستان، کسانی که کمتر از هژده ساله استند، کوددک شناخته می شوند.

این قانون در سال های گذشته دوبار دیگر نیز به اجندای مجلس رفت، اما به علت اختلاف ها در باره تعیین سن کودکان تصویب نشده بود.

پس از این، این قانون برای تایید به مجلس سنا خواهد رفت. قانون پشتیبان از کودکان، به حقوق و مصوونیت های آموزش و پرورش، مراقبت های اجتماعی وجلو گیری از بهر کشی از کودکان پرداخته است.

دراین میان قانون منع خشونت در برابر زنان نیز یکی دیگر از قانون های اختلاف بر انگیز درمجلس نماینده گان که تا کنون در اجندای تصویب گرفته نشده است.Skip to toolbar