کارگاه آموزشی پوشش مسلکی انتخابات برای خبرنگاران در فاریاب راه اندازی شد

26 Sep 2019

4 میزان 1398

به گزارش خبرگزاری چاپار،این کارگاه آموزشی” روز دوشنبه اول ماه میزان” از سوی کمیته مصونیت خبرنگاران با حضور ۱۵ خبرنگار ومسولین رسانه های محلی در شهر میمنه راه اندازی گردید.

در این کارگاه آموزشی ،ارزش های اساسی ژورنالیزم،قوانین ومقررات انتخاباتی،تدابیر مصونیتی، مکلفیت رسانه ها در آگاهی عامه و ارتقای مهارت های اساسی ژورنالیزم بخاطر پوشش مسلکی از انتخابات به خبرنگاران شریک گردید.

همچنان کتاب  رهنمود پوشش مسلکی انتخابات تهیه شده از سوی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان به اشتراک کننده گان این کارگاه آموزشی نیز توزیع گردید.Skip to toolbar