فراغت بیش ۳۰ بانو از یک دوره کار آموزی در فاریاب

25 Sep 2019

۳ میزان ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، جشن فراغت بانوان کار آموز مربوط انستیتوت کثیرالرشتوی “روز سه شنبه ۲ میزان” از سوی شاروالی میمنه برگزار شد.

احمد جاوید کیوان شاروال میمنه میگوید: ریاست شاروالی میمنه در ادامه فعالیت های آموزشی خویش ۳۳ تن از محصلان فارغ شده از انستیتوت رشته کثیرالرشتوی را به کارآموزی یک ماهه جذب نموده بود که امروز سند فراغت بدست آوردند.

شاروال میمنه افزود: این محصلان از سه بخش کثیرالرشتوی فارغ بودند که به مدت یکماه در بخش های محاسبه مالی، اداره منجمنت ، ومدیریت اداری آموزش دیدند.

محمد نعیم حنیف آمر انستیتوت کثیرالرشتوی فاریاب میگوید: با استقبال از برنامه کار آموزی از سوی شاروالی میمنه گفت: این شمار محصلان فارغ شده به مدت یکماه دوره کارآموزی را در ریاست شهرداری میمنه سپری نمودند وامروز سند فراغت بدست آوردند.

رعنا غنی زاده یک تن از فارغین برنامه کارآموزی میگوید: ما در جریان یک ماه در بخش های محاسبه ، منابع بشری ، حکومت داری ، مالی اداری و تهیه تدارکات مهارت های عملی را کسب کردیم.

وی گفت: خواست مان از دولت اینست که برای جوانان زمینه کاری را فراهم سازد تا همه جوانان که دوره تحصیلی را سپری نمودند شامل وظیفه گردند.

این شمار محصلین کارآموز در حالی سند فراغت بدست آوردند که در برنامه های گذشته نیز ده ها پسر ودختر سند فراغت کار آموزی بدست آورده بودند.

ازسوی هم مسولین  اداره شاروالی میمنه می گویند که برنامه کار آموزی برای محصلان فارغ شده همچنان ادامه دارد.Skip to toolbar