ثبت ۱۸ مورد شکایات از روند کمپاین های انتخاباتی درفاریاب

25 Sep 2019

۳ میزان ۱۳۹۸

به گزارش خبر گزاری چاپار،دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی فاریاب از ثبت ۱۸ مورد شکایت روند کمپاین های انتخاباتی در این ولایت خبر میدهند.

مسعوده آزمون رییس دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی فاریاب امروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت:که از آغاز کمپاین های انتخاباتی تا امروز ۱۸ مورد شکایت به این نهاد به ثبت رسیده است.

وی همچنان گفت: که از میان ۱۸ شکایت ثبت شده به این نهاد ۸  مورد آن جریمه گردیده  و۱۰ مورد دیگر آن بدلیل نبود اسناد ویاتکراری حفظ گردیده است.

ازسوی هم رییس دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی فاریاب افزود که از میان ۸ مورد شکایت ۵ مورد علیه تکت انتخاباتی ثبات وهم گرایی و ۳ مورد علیه تکت انتخاباتی دولت ساز ثبت گردیده است.

به گفته مقام ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی فاریاب این شکایت ها از حضور کارمندان ملکی ونظامی در کمپاین های انتخاباتی به ثبت رسیده است.



Skip to toolbar