کمپاین اعمار صلح در فاریاب راه اندازی شد

21 Sep 2019

۱۳۹۸  ـ۶ ـ ۳۰
به گزارش خبرگزاری چاپار، کمپاین اعمار صلح به ابتکار دفترزنان برای زنان افغان با حضور مقام های محلی فاریاب درشهرمیمنه راه اندازی گردید.

در ابتدا ظهیر فاریابی مسول آگاهی دهی موسسه زنان برای زنان : موسسه زنان برای زنان در سال ۲۰۰۱در سازمان ملل تاسیس شده  و در سال ۲۰۱۱ در فاریاب رو به فعالیت آغاز کرد . فعالیت اساسی موسسه زنان برای زنان روی چهار مورد ازجمله مشوره دهی برای خانواده ها ، روانشناسی ،روحی وروانی، حقوقی ، آگاهی  عامه، حماییه زنان ، را در بر می گیرد.

عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت : صلح واژه گم شده در میهن بوده و این واژه را همه میجوید،لذت که در صلح وجود دارد در هیچ چیزی دیگری نیست .
وی همچنان گفت: صلح وحدت وهمبستگی را محکم میسازد و آیین اصلی تاریخ اسلامی نیز پایه های صلح است.
ذبیح الله جواد ریس کمیسون مستقل حقوق بشر گفت: صلح یک کلمه همه شمول بوده و توافق نامه های که میان آمریکا و افغانستان به وجود آمد بایک تویت ترامپ از بین رفته وارزش های ۱۷ سال که دستاورد های دولت و شهروندان در این توافق نامه نبشته شده بود به حدر برود.

وی تصریح کرد تحقیق که در تمام افغانستان صورت گرفت ۳۶ فیصد مصاحبه کننده گان گفتند که در ۱۷ سال حکومت جمهوری از هر خانواده یک اعضای خانواده خود را از دست داده اند.
وهمچنان در همین تحقیق ۵۲ فیصد زنان در موضوعات که اشتراک کردند گفته اند که ما در افغانستان احساس امنیت و احساس آرامش نداریم.Skip to toolbar