همایش ادبی بخاطر چاپ دو اثر حامد فاریابی راه اندازی شد

15 Sep 2019

24 سنبله 1398

به گزارش خبرگزاری چاپار،همایش بزرگ ادبی بخاطر رونمایی دو اثر شعری حامد فاریابی با حضور مقام های ملکی ونظامی ،فرهنگیان ،زنان وجوانان درشهرمیمنه مرکز ولایت فاریاب راه اندازی شد.

این همایش بزرگ ادبی ازسوی اداره پوهنتون به همکاری مقام ولایت با هماهنگی فرهنیگان فاریاب راه اندازی شده بود سخنرانان پیراموان شخصیت وفعالیت های سیاسی ،فرهنگی واجتماعی حامد فاریابی صحبت کردند.

دراین حال فیروز اوزبیک کریمی رییس پوهنتون فاریاب  گفت حامد فاریابی اثرهای زیاد دارد که از آن جمله رنگهای ادبی و سفینه اِدبار رونما امروز رونمایی گردیده است.

داکتر کریمه حامد فاریابی دختر مرحوم عبدالمومن حامد فاریابی به خبرگزاری چاپار گفت: حامد فاریابی بیشتر از بیست هزار شعر سروده است و دوازده رساله ‌ی تحقیقی نیز دارد.

ازسوی هم کریمه حامد فاریابی دختر حامد فاریابی گفت: مصرف چاپ این دو اثر بیش از یک لک افغانی شده است .

کاظم امینی با استقبال از راه اندازی برنامه های ادبی وچاپ سروده های شاعران گفت: آثار شاعران با مرگ شان یکجا در حال فراموشی و انقراض قرار دارد.

دراین حال داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب با آنکه از تلاش های فرهنگی حامد فاریابی قدر دانی کرد همچنان وعده همکاری در راستای چاپ اآثار شاعران نیز سپرد.

 Skip to toolbar