بازداشت مدیر مسول رادیو سیمای صلح توسط محافظان معاون والی سمنگان

11 Sep 2019

20 سنبله 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار،عصر روز دوشنبه یک تن از محافظین معاون والی با لباس شخصی و سلاح نوع کلاشینکوف اسماعیل سادات خبرنگار ومدیر مسول رادیو سیمای صلح را با تهدید سلاح ضربه مشت با خود به خانه شخصی معاون والی سمنگان انتقال داده است.

اسماعیل سادات خبرنگار سمنگان میگویید: محافظ معاون والی گفت شما را معاون صاحب خواسته است وی گفت  من در پاسخ گفتم: شما بروید چند لحظه بعد من میایم خانه معاون صاحب، محافظ بالایم دست انداخت کش کرد از داخل مهمان خانه صاحب امتیاز رادیو به طرف بیرون و گفت که راه برو اگر نی با تفنگ میزنم در فاصله ۵ متری یک دیگر از محافظ معاون والی به تعقیب من یکجا شد.
نمیخواستم داخل خانه معاون والی شوم اما با ضربه مشت مرا داخل حویلی برود.

وی افزود: زمانیکه داخل خانه معاون والی شدم تعداد ازافراد مسلح با لباس شخصی و نور احمد سامع شاروال اسبق سمنگان با صفت الله سمنگانی معاون ولایت در روی صحن حویلی منتظر من بودند.

وی گفت:معاون والی برایم گفت هر چیزی که داری در ضبظ بزن من از شما ترس ندارم، در پاسخ گفتم معاون صاحب نیاز به ضبط دیگر ندارم چون زمانیکه محافظین شما مرا با بدرفتاری و تهدید سلاح آورد در کامره های امنیتی رادیو سیمای صلح ضبط گردیده است.

اما باتماس های مکرر به معاون والی سمنگان موفق به دریافت معلومات در مورد چگونگی توهین این خبرنگار نشدیم.Skip to toolbar