جوانان در فاریاب خواستار برکناری رییس اطلاعات وفرهنگ بدخشان شدند

29 Aug 2019

۷ سنبله ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، دها جوان بشمول دختران وپسران در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب خواستار برکناری نقیب الله ثاقب رییس اطلاعات وفرهنگ بدخشان شدند.

این شمار جوانان امروز (پنجشنبه ۸ ماه سنبله) دریک گردهمایی اعتراضی درحالی از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواستار برکناری رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بدخشان شدند که روز گذشته رییس اطلاعات وفرهنگ این ولایت یکتن از کارمندان اوزبیک زبان اش مورد توهین قرار داده است.

ازسوی هم این شمار جوانان در گردهمایی اعتراضی شان شعار های چون، حق ما را تا زمانیکه سیر می شوید بخورید اما توهین نکنید، تاریخ ما زر بوده نه خر، دشنام های قومی را متوقف سازید، مارا بکشید ولی دشنام ندهید، ما محاکمه رییس اطلاعات وفرهنگ بدخشان را می خواهیم، این مکروب باید برکنار شود.

بانو مونسه همدم یکتن از جوانان فاریاب می گوید: امروز بخاطر توهین بر قوم بزرگ ترکتباران از سوی رئیس اطلاعات وفرهنگ بدخشان جمع یکجا جمع شدیم.

بانو همدم گفت: ما از رئیس جمهور کشور خواستار برکناری و به دادگاه کشانیده شدن نقیب الله ثاقب رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بدخشان هستیم.

بانو همدم اضافه نمود اگر به صدای ما پاسخ مثبت داده نشود ما بخاطر دادخواهی تا کابل خواهیم رفت.

نیک محمد باشنده ولایت بدخشان محصل در پوهنتون فاریاب گفت : رئیس اطلاعات وفرهنگ بدخشان نباید از وظیفه مقدس خود استفاده سوء می کرد و به قوم بزرگ ترکتباران توهین می نمود.

این باشنده بدخشان نیز از حکومت مرکزی خواستار برکناری رئیس اطلاعات وفرهنگ این ولایت شد.

اصیله گهریک عضو جامعه مدنی در فاریاب گفت : تمام اقوام با هم بردار هستند و نگذاریم ازیک طرف یک تعداد اشخاص بر زبان مردم افغانستان بی احترامی کنند.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar