باز داشت مسول جلب وجذب طالبان در بدخشان

20 Aug 2019

۲۹ اسد ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، پولیس بغلان از بازداشت مسئول جلب و جذب طالبان ولایت بدخشان دراین ولایت خبر میدهد.

احمدجاوید بشارت سخنگوی پولیس بغلان به خبر گزاری چاپار میگوید: که منسوبین مدیریت تروریزم فرماندهی امنیه این ولایت بغلان  مسئول جلب و جذب طالبان در بدخشان را از کمربند امنیتی شمرق بازداشت کردند.

آقای بشارت همچنان میگوید که فرد بازداشت شده در ولایت بدخشان فعالیت داشته که قضیه تحت بررسی مدیریت تروریزم فرماندهی امنیه ولایت بغلان است.

طالبان اما تاحال در مورد باز داشت این فرد کلیدی شان در ولایت بغلان به رسانه ها چیزی نگفته اند.

خبرگزاری چاپارـ افغانستانSkip to toolbar