گشایش سبک ورزشMMA    درفاریاب

11 Mar 2019

20 حوت 1397
به گزارش خبرگزاری چاپار، نماینده گی بین المللی رشته ورزشی MMA  وسازمان جهانی AFC برای نخستین بار درشهرمیمنه مرکز ولایت ایجاد شد.

استاد امیر محمد ایماق تاش مسوول ولایتی سبک MMA  و سازمان جهانی AFC   درفاریاب می گوید: که نماینده گی این رشته ورزشی باکسب جواز رسمی ازطریق ریاست عمومی تربیت بدنی وسپورت کشور به منظور رشد سبک MMA دراین ولایت با حضور مسوولان اداره ورزش،وکلایی مردم درشورای ولایتی، بزرگان قومی وجوانان این ولایت ایجاد گردید.

دراین حال عبدالوهاب مجیدی آمرتربیت بدنی وسپورت فاریاب با ابراز خرسندی از ایجاد کمپ تمرینی سبک MMA تحت نظر استاد امیرمحمد ایماق تاش گفت: که سبک ورزشMMA  ازیکسال بدینسو به گونه غیر رسمی فعالیت داشت.

آمرتربیت بدنی وسپورت فاریاب افزود: که کمپ تمرینی این رشته ورزشی در ولایت فعالیت نداشت اما با آنهم علاقه ورزشکاران سبک MMA درچندین مسابقه درولایات بلخ ،بادغیس وهرات شرکت نموده برای مردم افتخارات کسب نمودند.

ازسوی هم استاد طغرل غفوری به نماینده گی از جامعه ورزش وعبدالوهاب کوهی عضو شورای ولایتی فاریاب درجریان سخنرانی های شان از گشایش کمپ تمرینی سبک MMA درشهرمیمنه مرکز این ولایت استقبال کردند و از جوانان خواستند تا به مواد مخدر نه گفته به ورزش رو بیاورند.

سبک  MMAیک ورزش رزمی کامل است که مبارزان می‌ توانند از ضربه‌ های مشت، آرنج، زانو، پا، فنون درگیری و گلاویزی ایستاده، در خاک، فنون پرتابی و قفل مفاصل استفاده کنند؛ که شامل ترکیبی از تمام ورزش‌های رزمی می‌ باشد؛ و بزرگترین و معتبرترین سازمان‌های برگزاری این مسابقات، سازمان‌های یواف ‌سی، استریک ‌فورس و ریزین می ‌باشند.Skip to toolbar