ورزشکار افغان ازحریف پر قدرت امریکاي اش شکست خورد

31 Dec 2018

۱۰ جدي ۱۳۹۷

سیر بهادر زاده یکی از ورزشکار های پرقدرت افغانستان که در سازمان UFC فایت میکرد در مقابل حریف امریکای اش (کورتس میلندر) در روند سوم در مقابل نمره شکست خورد.

سیر یکی از فایتر های افغانستان است که همیشه در زیر پرچم کشور همرای فایتر های قوی جهان مبازه کرده است.

این در حالی است که سیر بهادر زاده چند ماه قبل از آمدگی کامل خود در برابر حریف امریکای اش خبر داده بود.

خبرگزاري چاپار – افغانستانSkip to toolbar