برای نجات فاریاب ،شورای مشورتی ایجاد می شود

28 Dec 2018

۷ جدي ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاري چاپار، روز پنجشنبه (۶جدي) سال روان نشست مشورت با اشتراک چهره هاي مطرح بشمول نمایند گان احزاب سیاسي، کادر های نظامي، علماي دینی، وکلاي مردم درشوراي ولایتي، فرهنگیان، جامعه طبي، استادان دانشگاه، بزرگان قومي، فعالان جامعه مدني، فرماندهان، وجوانان به هدف ایجاد شوراي مشورتي مردم فاریاب برگزار شد.

این برای دومین بار است نشست مشورتي بزرگان فاریاب دایر مي شود به گفته آنان هدف اصلي ایجاد شوراي مشورتی بخاطر نجات فاریاب از وضعیت جاري در بخش های چون تطبیق پروژه هاي انکشافي، امنیت، صلح، آموزش وپرورش، حمایت از کادر ها، رشد زراعت، اشتغال زایي، مبارزه علیه فساد اداري وسایر موارد مي باشد.

به گفته اشتراک کننده گان نشست مردمي فاریاب، قرار است این شورا در آینده های نزدیک به منظور پیشنهاد راه حل ها به دولت ورسیده گی به مشکلات با حضور گسترده مردم از تمام نواحي شهر میمنه و ولسوالي هاي این ولایت همایش بزرگ مردمي را راه اندازي واعلام موجودیت نمایند.

در دومین جلسه مشورتي که روز پنجشنبه (۶ جدي) درمنزل عبدالستار “بارز “والي اسبق ولایت بغلان درشهر میمنه دایر شده بود نخست پیرامون وضعیت فاریاب دربخش هاي امنیتی، اقتصادي، آموزشی، فرهنگی، مبارزه با فساد اداری، صحت وصلح ارایه گردید در ادامه اعضاي این نشست مردمي بخاطر انتخاب نام شورا نظریات شانرا ارایه نمودند که در نتیجه نام این شورا باراي اکثریت بنام شوراي مشورتي مردم فاریاب انتخاب گردید.

فیروز – غفوري – خبرگزاري چاپار – فاریابSkip to toolbar