گرم شدن کره زمین منجر به خشکسالی های طولانی و کمبود آب آشامیدنی می شود.

14 Dec 2018

۲۳ قوس ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری چاپار به نقل از اسپوتنیک فیزیک اورگ، دانشمندان دانشگاه نیو ساوت ولز (استرالیا) به این نتیجه رسیده اند، که گرم شدن کره زمین منجر به خشکسالی های طولانی و کمبود آب آشامیدنی می شود.

محققان دادههای مربوط به 43000 ایستگاه هواشناسی و 5300 سایت نظارت بر جریان رودخانه را در 160 کشور بررسی کردند. معلوم شد، که علیرغم اینکه تغییرات آب و هوایی منجر به بارش شدیدی می شود، میزان آب در رودخانه های بزرگ کاهش می یابد که می تواند باعث خشکسالی شود.

کارشناسان این تناقض را با خشک شدن خاک توضیح می دهند. خاك هاي خشك باعث كاهش رطوبت (36 درصد كل بارش) در رودخانه ها مي شوند و خاك خشک، آب باران بيشتري را جذب مي كند و باعث كاهش آب های روان مي شود. خاک به علت افزایش دمای هوا رطوبت از دست می دهد. این تهدیدی برای تامین آب شهرها و مزارع در سراسر جهان است.

در عین حال، بارندگی بیش از حد نیز منجر به سیل در شهرها می شود، به همین دلیل منابع آب شیرین به طور مؤثری دوباره پر نمی شوند.Skip to toolbar