اعتراض: کتابهای درسی ازبکی ‘ناقص’ است

9 Jan 2018
گروهی از کارشناسان زبان ازبکی و و فرهنگيان ازبک زبان افغانستان می گويند که کتابهای درسی جديد که به زبان ازبکی چاپ شده، ‘ناقص است و نبايد تدريس شود’.

اين فرهنگيان مقيم شمال افغانستان می گويند کتابهای تازه که برای تدريس در مکاتب مناطق ازبک زبان تهيه شده، “به اندازه ای ناقص است که نبايد مورد استفاده قرار گيرد”.

قانون اساسی افغانستان، در کنار فارسی دری و پشتو به عنوان زبانهای ملی، شماری ديگر از زبانها از جمله ازبکی را، در مناطقی که گويندگان اين زبانها اکثريت دارند، رسمیت داده است.

دولت افغانستان بر اساس اين قانون، موظف است تا زمينه آموزش کودکان به زبان مادری آنها را فراهم کند.

وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان از امسال، کتابهايی را به زبان ازبکی چاپ کرده و به برخی ولايتهای ازبک نشين از جمله برخی مناطق ولايت بلخ فرستاده است.

نحوه نگارش و تدوين اين کتابها مورد اعتراض شماری از فرهنگيان و زبانشناسان ازبک افغانستان قرار گرفته است.

عبدالرحيم معصومی، استاد زبان ازبکی- ترکی در دانشگاه کابل، در اين مورد می گويد: “برخی حرف های ويژه زبان ازبکی در کتاب جا نگرفته، دستور زبان رعايت نشده و جملات از نظر صرف و نحو ناقص است و همچنين در بعضی جاها واژگان بيجا به کار رفته است.”Skip to toolbar